Overzichtpagina


Intergroep heeft naast adviseurs voor particuliere relaties ook adviseurs in huis die veel kennis en ervaring hebben van de zakelijke markt. Hebben wij voor de particuliere relaties gekozen om de informatie per levensfase te vermelden, voor de zakelijke relaties ligt dat wat anders.

 

Hier hebben wij gekozen voor de splitsing in ZZP'er, MKB en DGA. In verband met de complexiteit van het pensioen maken wij hier een aparte vermelding van. Voor alle situaties geldt dat u bij Intergroep terecht kunt voor een totaaladvies.

 

Team zakelijk


mamberdata
Frank Boute
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Thomas Denissen
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Raymond de Krijger
013 - 5136052
Email mij

U bent ZZP'er


Als ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel) zet u zich voor meer dan 100% in voor uw bedrijf. De dagelijkse planning en organisatie vergen veel van uw tijd. Het is dan ook prettig om zaken die u niet per se zelf hoeft te regelen, uit te besteden. Financiële voorzieningen voor u en uw onderneming zijn in goede handen bij Intergroep.


Of het nu gaat om alle denkbare bedrijfsverzekeringen of een goed verzorgd pensioen voor uzelf, wij regelen de voorzieningen en onderhouden het contact met de verschillende externe partijen. Verzekeren blijft maatwerk! Elk bedrijf loopt bepaalde risico’s. Intergroep is gespecialiseerd in de zakelijke markt en kent de risico’s die u als ondernemer loopt. Of het nu gaat om schade door brand of arbeidsongeschiktheid, met de juiste verzekeringen kunt u zich prima indekken tegen de financiële gevolgen!

Welke verzekeringen heb ik als ZZP'er nodig?

Dit hangt mede af van de branche waarbinnen u als ZZP'er werkzaam bent en zolang u GEEN personeel in dienst neemt.

- Adviserend beroep, bijvoorbeeld accountant, financieel adviseur, systeembeheerder, etc.

- Detailhandel

- Uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld schoonheidsspecialist, pedicure, etc.

- Bouw en technische beroep, bijvoorbeeld timmerman, schilder, metselaar, etc.

 

Onderstaande verzekeringen gelden voor alle ZZP'ers, ongeacht de branche:

- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven: deze verzekering dekt de schade die aan personen of zaken wordt toegebracht. Dit moet wel binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeuren en u moet aansprakelijk zijn. Er is geen dekking voor schade als gevolg van beroepsfouten of verkeerde adviezen. Daarvoor is eventueel een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten.

Ook is er geen dekking voor zaken die u onder opzicht heeft, dat wil zeggen materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen.

- Bedrijfsrechtsbijstand: deze verzekering dekt de kosten voor juridische bijstand. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook een juridisch advies en een incassoservice. Verder vallen conflicten met leveranciers en afnemers onder de dekking.

- Inventaris/voorraad: voor het risico van schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door onder andere brand, waterschade in of diefstal uit uw bedrijfsruimte (hieronder valt ook het kantoor aan huis). Het is een verzekering op basis van nieuwwaarde, inclusief dekking voor tijdelijk (tot maximaal 3 maanden) elders opgeslagen spullen. Ook is er dekking voor het huurdersbelang, in de bedrijfs-/werkruimte aangebrachte verbeteringen.

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering: met deze verzekering wordt de terugval in inkomen opgevangen tijdens een langere periode van ziek zijn. Als ZZP'er bent u namelijk niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, u kunt geen beroep doen op een uitkering.

 

Overige verzekeringen:

- Computer/elektronica-verzekering: voor het schaderisico van uw computer, laptop of kantoorelektronica door alle van buiten komende gebeurtenissen (inclusief diefstal na buitenbraak aan een gebouw). Ook is er dekking aan databestanden en software. Er gelden wel maximum verzekerde bedragen. Voor ZZP'ers met een adviserend beroep of voor de detailhandel.

- Extra kosten: hierbij wordt het risico verzekerd in de vorm van schade die ontstaat door kosten die gemaakt moeten worden om werkzaamheden te hervatten, zoals bijvoorbeeld de huur van vervangende kantoorruimte. Er is geen eigen risico.

- Bedrijfsschade: een verzekering tegen financiële schade door teruggang in de productie en/of omzet als gevolg van stilstand of stoornis in de uitoefening van het bedrijf door een gedekte gebeurtenis zoals brand, storm, regen- en leidingwater. Er is ook dekking tegen schade door inductie/overspanning als gevolg van bliksem, hevige lokale regenval, sneeuwdruk, wateraccumulatie, storing in de levering van electriciteit, water en aardgas en storing van een kole-/vriesinstallatie.

- Geld: een verzekering tegen verlies van contant geld door bijvoorbeeld een overval of inbraak.

- CAR (Constructie All Risk)/Montage: deze geldt alleen voor de klusjesman, timmerman, loodgieter en installateur. Dit is een uitgebreidere versie van een AVB. Het is een verzekering voor het schaderisico van beschadiging van het bouwwerk zelf en/of de bouwmaterialen door bijv. brand, storm, diefstal, vandalisme, een uitvoeringsfout of eigen gebrek van het materiaal, van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van werkzaamheden, en scahde aan of diefstal van hulpmateriaal op de bouwplaats.

- Eigen vervoer: een verzekering die verzekert tegen het risico van diefstal van gereedschap uit de bestelbus.

- Overlijdensrisicoverzekering: u gaat ervan uit dat u niets tragisch kan overkomen, maar om uw partner niet met grote problemen achter te laten is een sluiten van een overlijdensrisicoverzekering het overwegen waard.

 

 

Contracten met klanten, leveranciers

Een ZZP'er sluit regelmatig contracten met klanten. Deze kunnen zowel mondelijk als schriftelijk afgesloten worden. Op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt is er een contract.Rechten en plichten
Als u een contract hebt, dan moet u een bepaalde prestatie leveren, zoals een computer repareren of de boekhouding doen. Uw klant heeft recht op deze prestatie, u heeft recht op een vergoeding.

Inhoud van een contract
Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van het product of de dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

  • duur van het contract;
  • opzegtermijn;
  • levering;
  • gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen;
  • betalings- en incassotermijn;
  • garantie;
  • onderhoudsverplichtingen.

De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.

Algemene voorwaarden gebruiken
U kunt standaardbepalingen gebruiken als u zaken doet met klanten en opdrachtgevers. Dit zijn de  'algemene voorwaarden'. Op deze manier hoeft u niet bij elke transactie af te spreken onder welke voorwaarden u bijvoorbeeld levert.

Als ZZP'er, freelancer, zelfstandig ondernemer of eenmanszaak bent u niet verplcht op algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Ze geven u zekerheid.

 

Waar moet ik nog meer op letten?

Naast verzekeringen en contracten zijn er natuurlijk nog andere zaken waar u op moet letten. Denk hierbij aan juridische, fiscale en economische zaken die gebaseerd zijn op het inkomen, het vermogen en de bezittingen. Als we dat allemaal hier op de site moeten zetten, dan doen wij ons tekort. Belt u gewoon naar ons kantoor voor een afspraak.

Bel gewoon voor advies


mamberdata
Frank Boute
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Thomas Denissen
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Raymond de Krijger
013 - 5136052
Email mij

Voor de MKB'er die een versnelling hoger wil


Uw bedrijf wordt groter en groter. Er zijn (meer) mensen nodig om al het werk te verrichten. Dit brengt steeds meer verantwoording en risico's met zich mee. MKB staat voor midden- en kleinbedrijf, waarbij bij een kleinbedrijf sprake is van minder dan 50 werknemers en bij een middelgroot bedrijf minder dan 250 werknemers. Dit betekent dat u niet alleen te maken hebt met risico's voor de onderneming, maar ook op personeelsgebied. Welke wilt u zelf dragen en welke wilt u overdragen? 

Welke verzekeringen zijn voor mij relevant?

Welke risico's loopt uw onderneming? Dat hangt van diverse factoren af: het type onderneming, aantal personeelsleden, wel of niet actief in het buitenland, worden er producten getransporteerd, etc.

Hieronder een overzicht van de verzekeringen op het gebied van het bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, wagenpark, recht & plicht en continuïteit.

 

BEDRIJFSPAND

Gebouwen/huurders verzekering: de plek waar uw bedrijf is gevestigd is belangrijk voor uw onderneming. U ontvangt er uw klanten. Leveranciers voorzien u daar van producten. Stel dat er brand uitbreekt en er ontstaat forse schade. Dit heeft praktische gevolgen (waar moeten de werknemers bijvoorbeeld werken?), maar ook de schade aan het gebouw zelf moet worden betaald.

Bedrijfsschade verzekering: bij bedrijfsstilstand is het mogelijk uw brutowinst te verzekeren. Als uw bedrijf door een calamiteit even helemaal stilligt, heeft u in ieder geval een vangnet.

Milieuschade verzekering: hoe schat u uw risico in op het veroorzaken van milieuschade? Voorbeeld: asbestvervuiling door brand.

Glasverzekering: als eigenaar van een gebouw kunt u te maken krijgen met ruitschade. Een glasverzekering voor bedrijven dekt glasschade aan al uw verzekerde gebouwen.

Bouw- en montageverzekering: bij bouwprojecten kunt u schade lijden door vele oorzaken. Bent u aannemer of opdrachtgever van bouwprojecten, dan loopt u dagelijks grote risico's. Deze kunt u verzekeren.

 

BEDRIJFSMIDDELEN

Machinebreuk verzekering: machines kunnen van levensbelang zijn. Welke gevolgen zijn er voor uw bedrijfactiviteiten als er een machine uitvalt?

Werk- en landbouwmateriaalverzekering: deze biedt uitkomst aan ondernemers die werk- en landbouwmaterieel in eigendom hebben. Goed onderhoud en een goede verzekering zijn van belang.

Reconstructiekosten verzekering: brand in een kantoorpand kan grote gevolgen hebben. Het is dan fijn dat u terug kunt vallen op een verzekering. Het herstellen van een administratie brengt hoge kosten met zich mee. Deze kunt u verzekeren.

Bedrijfsuitrusting en goederenverzekering: als u een grote bedrijfsuitrusting of goederenvoorraad heeft, is verzekeren een slimme optie. Als er namelijk iets mee gebeurt, dan raakt het de dagelijkse activiteiten van uw onderneming.

Kantoor- en winkelelektronica verzekering: bij veel schades ligt de oorzaak aan een gebrek aan de apparatuur zelf of aan een menselijke fout. In veel gevallen is dan schade aan elektronica niet gedekt. Daarvoor is deze verzekering nodig.

Elektronicamaatwerk verzekering: als uw onderneming nauw samenhangt met het gebruik van elektronische apparatuur. Met deze verzekering hoeft u uw klanten nooit teleur te stellen.

Geldswaarden verzekering: deze verzekert geld en geldswaardige papieren. Contant geld maakt u kwetsbaar, omdat dit bewaard en vervoerd moet worden.

Betaalgarantie: als ondernemer heeft u te maken met transacties. Als een (grote) transactie niet wordt betaald, loopt uw onderneming risico. Voor dit betalingsrisico is deze verzekeringsoplossing: de zekerheid die u bij sommige afnemers wenst en kredietadvies als u dat nodig heeft.

 

WAGENPARK  

Motorrijtuigenverzekering: als u auto's of vrachtwagens heeft brengt dit risico's met zich mee. Deze dienen verzekerd te worden.

Transport eigen vervoer: om uw klanten tijdens het goederentransport zekerheid te geven, moet u zelf voor zekerheid kiezen. Dit geldt vanaf het moment van laden tot lossen.

Autoverzekering werknemers/werkgevers: als u als werkgever een collectief contract heeft afgesloten met Intergroep, dan kunnen daar ook de werknemers van profiteren. Een autoverzekering met een hoge dekking, tegen een collectieve premiekorting.

 

RECHT & PLICHT

Rechtsbijstand voor bedrijven: als u een verschil van inzicht heeft en u wilt echt uw gelijk halen, dan zijn de juridische kosten gedekt en krijgt u ondersteuning in dit proces.

Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een aansprakelijkheidsclaim kan financieel grote gevolgen hebben. Belangrijk is om u te beschermen tegen aanspraken van derden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder? U bent waarschijnlijk met plezier aan uw werk, maar in een dergelijke functie loopt u een mogelijk aansprakelijkheidsrisico.

Vervoerdersaansprakelijkheid: als u zich als ondernemer bezig houdt met nationaal en/of internationaal transport.

 

CONTINUÏTEIT

Verzuimverzekering: als uw werknemer(s) iets overkomt, dan heeft dit ook gevolgen voor u. U kunt rekenen op hun inzet, maar bij ziekte of een ongeval van een werknemer heeft u dubbele zorgen: u bent verplicht het loon twee jaar lang door te betalen en u heeft praktische gevolgen op de werkvloer. Hoe gaat u als ondernemer om met verzuimrisico's?

Intergroep heeft diverse verzuimverzekeringen om deze risico's te kunnen dragen.

WGA-Eigen Risicoverzekering: een werknemer die door ziekte tijdelijk of gedeeltelijk (ten minste 35%) arbeidsongeschikt raakt, kan na 2 jaar een uitkering krijgn volgens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Dit is de WGA-uitkering (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het UWV houdt zich bezig met de re-integratie van de werknemer. Als werkgever kunt u ervoor kiezen dit niet aan het UVW over te laten. Het alternatief is om dit financiële risico bij een verzekeraar onder te brengen. U bent dan 'eigenrisicodrager'. Past dit bij uw behoefte als ondernemer?

 

 

 

 

 

Geef mij advies over mijn personeel

Afgelopen jaar heeft Frank Boute ook een opleiding bij AVANS Hogeschool gevolgd, "Verzekerd Verzuim- en Inkomensmanagement". Een opleiding waarbij o.a. onderwerpen als het stimuleren van het personeel, maar ook arbeidsrechtelijke zaken aan bod zijn gekomen. Een zeer goede basis dus om u van een goed advies te kunnen voorzien voor wat betreft uw personeel. 

Hoe bereik en beheer ik continuïteit?

Zowel Thomas Denissen als Frank Boute zijn 'Erkend MKB-adviseur'. Dit houdt in dat risicomanagement een onderdeel is van dit vakdiploma. Zaken als continuïteit, maatregelen op basis van de organisatie, bouwkundig of technisch, worden inzichtelijk gemaakt. In combinatie met het personeelsbeleid is Intergroep een ideale partner als klankbord.

Wij hebben een speciale tool, 'BORIS', waarmee wij een scan kunnen maken van uw bedrijf. Er wordt een volledige risico-inventarisatie gemaakt. Vervolgens geven wij u aanbevelingen hoe u de risico's kunt beperken en hoe u kosten kunt besparen.

 

 

Bel gewoon voor advies


mamberdata
Frank Boute
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Thomas Denissen
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Raymond de Krijger
013 - 5136052
Email mij

De DGA die constant moet overwegen


Intergroep heeft alles onder één dak, wij houden u het hele jaar door op de hoogte bij wijzigingen en u heeft één contactpersoon. Jaarlijks maken wij een volledige analyse en geven u advies over uw portefeuille.  

Privé en zakelijk, hoe beheer ik beiden?

Met het goed opzetten van een klantprofiel worden uw wensen, kennis en ervaring, doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid in kaart gebracht, waarbij wij samen stapsgewijs uw doelstellingen gaan bereiken. Samen met uw andere adviseurs, denk aan uw jurist, accountant, worden de risico's overwogen en eventueel afgedekt door leveringsvoorwaarden en/of verzekeringen.

Wij hebben een 'helicopterview' en kunnen u bijstaan in de groei van uw onderneming.

Een tool die Intergroep in handen heeft is 'BORIS', een compleet risico-inventarisatiesysteem. Hiermee wordt een volledige risico-inventarisatie gemaakt en worden aanbevelingen gegeven hoe u risico's kunt beperken en kosten kunt besparen.

Hoe beheer ik mijn personeelszaken?

Voor iedere medewerker is een eigen personeelsdossier aanwezig met onder andere een exemplaar van het arbeidscontract.

Als het goed is heeft iedere medewerker een exemplaar van het bedrijfsreglement ontvangen, fysiek of digitaal. Dit geldt ook voor een competentiewoordenboek, zodat men kan zien wat er bij een bepaalde functie van hem/haar verwacht wordt.

 

Jaarlijks worden er diverse gesprekken met het personeel gevoerd. Vaak wordt een persoonlijk opleidingsplan (POP) gebruikt als basis. De medewerker wordt gevraagd naar zijn/haar huidige functioneren, naar de wensen op korte en lange termijn, wat zijn de sterke punten, wat zijn de ontwikkelpunten en hoe komen we bij het juiste eindresultaat.

Als eerste is er een beoordelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe de afgelopen periode ging. Onderwerpen die tijdens dit gesprek aan bod komen zijn: kennis van de medewerker, studieresultaten, hoe wordt de functie uitgeoefend, hoe is het gedrag/zijn de contacten ten opzichte van elkaar/de leidinggevende/de klanten en hoe is de kostenbewustheid van de medewerker.

Vervolgens is er het planningsgesprek. Hier wordt besproken wat er het komende jaar verwacht wordt van elkaar. Wat verwacht de leidinggevende van de medewerker, maar ook wat heeft de medewerker hiervoor nodig.

In de loop van het jaar kan dan nog een voortgangsgesprek gevoerd worden om na te gaan of alles volgens planning verloopt.

Belangrijk is om alles schriftelijk vast te leggen.

 

Ik wil meer continuïteit nastreven en heb vragen over mijn omzet

Wij vinden het leuk om met u te brainstormen om de continuïteit te waarborgen en relaties met elkaar te delen. Het zou toch mooi zijn dat de relaties van Intergroep elkaar vinden en daardoor sterker worden.

Welke verzekeringen zijn voor mij relevant?

Wij kijken niet alleen naar juridische, fiscale en economische zaken, maar verdelen uw risico's onder in bezittingen, inkomen en vermogen. Samen bekijken wij deze risico's en stemmen uw verzekeringspakket op u af.

Als DGA dient u in ieder geval zelf te zorgen voor een:

- nabestaandenpensioen

- ouderdomspensioen

- arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

De overige verzekeringen zij onder te verdelen in brandverzekeringen, transportverzekeringen, varia, wagenpark.

Bij brandverzekeringen moet u denken aan: opstal-, inboedel-, kostbaarheden-, inventaris- en bedrijfsschadeverzekering.

Bij transportverzekeringen aan een goederentransportverzekering.

Bij varia aan een aansprakelijkheids-, rechtsbijstandverzekering, medische en technische verzekeringen.

Onder het wagenpark valt de motorrijtigenverzekering.

Bel gewoon voor advies


mamberdata
Frank Boute
013 – 5136052
Email mij
mamberdata
Raymond de Krijger
013 - 5136052
Email mij

Pensioen


Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: de AOW (Algemene Ouderdomswet), aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende pensioenvoorzieningen.

De 1e pijler is de AOW. Dit is het basisinkomen om rond te kunnen komen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.

De 2e pijler is de pensioenopbouw via de werkgever. Gepensioneerde werknemers ontvangen een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

De 3e pijler zijn de inividuele verzekeringen. Hierbij moet u denken aan lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Zelfstandigen moeten vaak zelf voor hun aanvullende pensioen zorgen. Dit kan dan met een individuele verzekering.

Pensioen, hoe pak ik dat nu aan?

Samen met u gaan we eerst een 'klantprofiel' opstellen. In dat profiel nemen we uw doelstelling, risicobereidheid, kennis en ervaring en financiële positie door. Tevens kijken we of er een CAO of bedrijfspensioenfonds van toepassing is. Nadat we al uw wensen in kaart hebben gebracht, bekijken we of de regeling past binnen uw budget.

Er zijn diverse pensioenregelingen. Denk aan eindloon, middelloon of beschikbare premieregeling en/of een afgeleide hiervan. In onze analyse brengen wij  verschillende mogelijkheden in kaart en bespreken samen met u de voor- en nadelen per regeling. Ook de toekomstige lasten van deze pensioenregeling spelen een belangrijke rol in onze analyse.

Uiteindelijk wordt er een pensioenregeling gekozen en wij onderzoeken vervolgens welke verzekeraar het beste bij uw wensen past.

Wat kost me dat nu?

Als we praten voor het opstellen van een pensioenadvies is de richtlijn ongeveer

€ 5.000,00.

Jaarlijks zullen wij onderhoud plegen en betaalt u per werknemer € 150,00 per jaar.

Wij hebben een dienstverleningsdocument (dvd) en daarin staat alles duidelijk omschreven.

De pensioenregeling op zich is geheel afhankelijk van uw wensen en de betaalbaarheid voor nu en in de toekomst. Een eenmaal toegezegd pensioen brengt verplichtingen met zich mee en daarom is een goede inventarisatie erg belangrijk.

Welke regeling is het beste voor mij?

Afhankelijk van uw wensen kunt u een regeling afspreken waarbij de werknemer de garantie krijgt op de pensioendatum van een bepaalde uitkering per maand.

U kunt er ook voor kiezen dat u een kapitaal gaat opbouwen. Daar wordt dan een uitkering van aangekocht op de pensioendatum. De uitkering staat dan nog niet vast en is afhankelijk van de sterftekans, kosten en interest.

In onze gezamenlijke gesprekken worden de voor- en nadelen van de regelingen doorgenomen en de praktijk wijst uit dat de werkgever een heel bewuste keuze kan maken nadat hij volledig op de hoogte is gebracht van alle ins en outs.

Hoe informeer ik mijn werknemers?

Een onderdeel van ons advies en onze bemiddeling is het goed informeren van uw personeel.

Op grond van de pensioenwet en de zorgplicht bent u ook verplicht uw werknemers goed in kennis te stellen.

Over het algemeen geven wij een lezing aan uw personeel en/of bereiden spreekuren voor uw personeel voor.

De verzekeringsmaatschappij zal binnen een maand na aanmelding van het nieuwe personeelslid een startbrief toesturen. Jaarlijks wordt er een uniform pensioenoverzicht gestuurd naar het privéadres van de werknemer. Hierin wordt de regeling alsnog duidelijk uitgelegd en de privésituatie op uniforme wijze inzichtelijk gemaakt.

Hoe gaat het administratief?

In het begin van het jaar ontwerpen wij een excelllijst, waarbij alle werknemers met de nieuwe salarissen worden ingevoerd en waarbij de premies voor de pensioenen inzichtelijk worden gemaakt. U weet dan wat de inhoudingen voor de pensioenpremie per maand voor de werknemer moeten zijn. Wij informeren u als werkgever of de P & O-afdeling inzake de premies.

Mocht u tussentijds nieuw personeel aannemen, dan zullen wij een offerte maken waarbij wij direct kunnen zien wat de nieuwe premie gaat worden. Mocht er tussentijds personeel het bedrijf verlaten, dan wordt dit doorgegeven aan de verzekeraar.

De verzekeraar heeft een rekening-courant met u en maandelijks of per kwartaal wordt een overzicht afgegeven waarbij de premies voor alle medewerkers inzichtelijk zijn.

Bel gewoon voor advies


mamberdata
Frank Boute
013 – 5136052
Email mij
direct regelen
formulierenFormulieren
klant wordenLIVE CHAT
meld probleemSchade melden
bel me terugContact